А ти береш участь в акції «Підтримаймо рідну мову»?

Візьми участь у безтерміновій акції! Мета акції – захистити українську мову. Це не акція проти інших мов, це акція в підтримку своєї рідної української мови! Яку форму підтримки рідної мови ти обереш – залежить від тебе, від твоїх можливостей, твоїх уподобань: хтось буде писати і розмовляти тільки українською, другий – збере підписи в захист української мови, третій – налагодить випуск значка «Говорю рідною» або щось інше. Але не будь байдужим. Не будь байдужим до того, як на твоїх очах паплюжать, зневажають, принижують, дискредитують твою рідну мову, мову твоїх батьків, мову багатомільйонного народу! Долучись до акції!

неділя, 31 травня 2009 р.

Демократія

Не бійтесь заглядати у словник:
Це чистий яр, а не сумне провалля.

М.РильськийДемократія – форма політичної організації суспільства, що характеризується участю формальною (в експлуататорських державах) або фактичною (в державах соціалістичного типу) народу в управлінні державними справами. В широкому розумінні – форма керівництва будь-яким колективом, яка забезпечує активну участь його членів у здійсненні всіх заходів [с.193, 1].


1. Словник іншомовних слів. За ред. члена-кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1977, - 776 с.

Українська версія Вікіпедії


Демократія – народовладдя, форма правління в державі, при якій влада належить народу.
Інколи дають інше визначення: демократія - форма правління в державі, побудована на визнанні народу джерелом влади; форма політичної організації суспільства, яка характеризується визнанням волі більшості. Іноді в конституції держави може бути записано, що влада належить народу, але при цьому владу в країні здійснює невелика група людей в особистих інтересах.
Слово "демократія" вперше стало вживатись в Стародавній Греції. Саме там вперше почали досліджувати це питання. Був поширений такий поділ держав за формами правління: влада одного (монархія), влада кращих (аристократія) і влада народу (демократія). Але справа в тому, що, скажімо, в Давній Греції (так само як і в Давньому Римі) рабів і чужоземців не відносили до громадян (тобто народу). Те саме стосується і деяких середньовічних держав, які називали демократіями, адже влада належала народу (виборність влади), але при цьому певну, досить велику частину суспільства просто не відносили до народу, представники цієї частини не мали права голосу. Тому деякі дослідники вживають такі слова, як рабовласницька демократія, феодальна демократія, буржуазна демократія, соціалістична демократія тощо.
Інколи демократію називають договірною формою правління, а інколи – перекрученою формою народного врядування, згідно з поділом усіх форм правління на шість можливих типів: тиранія як спотворена форма монархії, олігархія як спотворена форма аристократії та охлократія як спотворена форма народовладдя. Чиста демократія не викликала захоплення ані у філософів-аристократів, таких як Сократ, ані в прибічників мішаної форми правління, таких як Аристотель. Її часто протиставляли так званим складеним устроям (де було змішано елементи монархічного, аристократичного та демократичного правління), типовим для класичної Греції та республіканського Риму.
У сучасному світі все ще змішують поняття демократії (народовладдя) з конкретним проявом її - формою державної влади, яка є зручною в сучасному світі з ринковою економікою, зокрема у США та країнах Західної Європи. Тоді кажуть, що демократія - це обов'язково: виборність органів влади; поділ державної влади на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову; підпорядкування меншості більшості; захист прав меншості; наявність політичних прав і свобод.

Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/Демократія


Російська версія Вікіпедії

Демократия — вид политического устройства государства или политической системы общества, при которой законодательные и исполнительные функции осуществляются как через прямое народовластие (прямая демократия), так и через представителей, избираемых народом или какой-либо его частью (представительная демократия).
Главным признаком демократии является законодательно обеспеченные выборные формы как пропорционального представительства во власти (коллективный орган) так и авторитарного представительства (президент), и обязательного наличия любых форм неотъемлемых прав граждан.
Главная формула понятия демократии заключена в формулировке *Права и Свободы Человека и Гражданина* где *Права* являются категорией законодательно-регулируемой свободы, а *Свободы* - формой свободы необходимой для бытового использования и прямо не-регулируемых законодательством, но являющихся неотъемлемой частью общей Концепции Общества закрепленной в Основном Законе.

История
Исходной формой демократии была прямая демократия в небольших городах-государствах в древней Греции (Афинская демократия), и некоторых древних городах на Руси. Критика демократии (в её античных формах) имеется уже в теории государства Платона (диалог «Государство»), одним из главных недостатков демократии у которого выступает её крайне низкая обороноспособность. При этом во многом анализ Платона относится и к современным формам демократии, хотя многие современные авторы надеются на то, что технический прогресс делает демократию значительно более жизнеспособной. Существуют и многочисленные примеры более современной критики демократии, основывающиеся на различных теоретических подходах.

Впоследствии, с усложнением решаемых государством задач, прямая демократия была практически повсеместно вытеснена монархическими формами правления.
В настоящее время демократическое правление обычно носит форму западной европейской представительной демократии, получившей название «либеральная демократия». Среди её теоретических основоположников были Жан Жак Руссо (1712—1778), Джон Локк (1632—1704) и Монтескьё (1689—1755). Развитие средств массовой коммуникации, автоматической обработки информации, теории искусственного интеллекта с инженерией знаний, с учетом нарастающих сложностей с реализацией представительной демократии, возродило интерес к её прямым формам.

Признаки демократического государства
Современное понятие демократии включает следующие гражданские права и свободы: свободу слова при наличии ответственности за использование данного права; свободу вероисповедания и отправления веры, религиозных культов и обрядов; отделение религии от государства и школы; свободу выбора языка межличностного общения; независимость печати и других средств массовой информации (включая телевидение); деполитизацию и департизацию армии, полиции, органов государственной безопасности, прокуратуры и суда, рядового (неполитического) состава аппарата органов государственной власти и управления; гражданский, общественный и парламентский контроль за армией, полицией, органами госбезопасности и другими силовыми структурами; право гражданина на свободное получение и распространение полной, достоверной и правдивой информации о деятельности органов власти и управления; свободу творчества и творческого самовыражения, и в частности свободу выражения мнений; свободу мирных собраний, шествий, митингов и демонстраций; свободу союзов, организаций и политических партий, не запрещённых законом; право граждан свободно объединяться в любые не запрещённые законом общественные организации, группы, союзы и политические партии; гарантии личной неприкосновенности граждан; право человека на жизнь, личную свободу и безопасность; право частной собственности, гарантии её неприкосновенности; право на свободу не запрещённой законом экономической деятельности (право на труд); независимость и беспристрастность суда; право человека на честное и объективное разбирательство его дела в суде при обеспечении реальной состязательности сторон обвинения и защиты и строгом соблюдении презумпции невиновности; строгое соблюдение принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной власти; ответственность чиновников исполнительной власти перед представительными органами; ограничение вмешательства государства в деятельность экономических субъектов, граждан, общественных организаций, партий и движений, религиозных конфессий, органов местного самоуправления; сильное местное самоуправление; развитое гражданское общество; развитые институты парламентаризма, включая парламентские расследования; всеобщее, равное и прямое избирательное право при обеспечении реального равноправия и состязательности кандидатов, политических партий и движений и их программ;
государственные гарантии внутрипартийной и внутрипрофсоюзной демократии, в частности гарантии свободного существования внутрипартийных фракций и соблюдения определенных процедур при выборах партийных органов — это не может являться внутренним делом ни одной партии, претендующей на участие в выборах.

Связь демократии с США
Распространена точка зрения, что в настоящее время термин «демократия» используют всего лишь как прикрытие западных стран (прежде всего США) для оправдания политики двойных стандартов. Согласно этой версии, страны, поддерживающие США, считаются демократическими, а во всех остальных странах — авторитаризм или тоталитаризм (выбирается более «подходящий» политический режим). «Распространение демократии» является оправданием для совершения агрессивных действий.
Противники этой точки зрения утверждают, что данное мнение имеет место «среди жителей стран, подвергаемых усиленной антиамериканской пропаганде со стороны подконтрольных правящим режимам СМИ», и что среди проамериканских режимов существовало и существует немало таких, которые Государственный департамент США признаёт авторитарными (но не тоталитарными — все страны, признанные США тоталитарными, негативно относились к Соединённым Штатам). Однако сторонники такого взгляда на понятие демократии существуют и в западных странах, поддерживающих американскую политику, и в самих США.
Следует отметить, что в некоторых других странах термин «демократия» с похожей целью также используется, но значительно реже. Так, социалистические страны называли себя народно-демократическими, указывая при этом, что либеральная демократия является ограниченной или даже фальшивой, тогда как народная демократия — единственная правильная (с точки зрения США и многих западно европейских стран, а также диссидентов все «народные демократии» являлись тоталитарными государствами).

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Демократия

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...